Op De Kameleon wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van de leerlingen. In verband met
het geven van onderwijs en het begeleiden van de leerlingen worden er gegevens over en van
leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen
en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voorhet onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt.
De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen
ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Het schoolbestuur heeft met leveranciers van
de school strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik
wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders
daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.
Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt de school zich aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Op de verwerkingen van persoonsgegevens is de
privacyverklaring van het schoolbestuur, stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs
Rotterdam) van toepassing. Hieronder kunt u de Privacyverklaring raadplegen. Hierin staat beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.
Toestemmingsformulier beeldmateriaal.
De Kameleon vraagt toestemming van ouders voor het publiceren van foto-, film- en
geluidsopnamen van leerlingen in schoolgerelateerde situaties op de schoolwebsite,
basisschoolapp of sociale media (onder beheer van De Kameleon).
Het is altijd mogelijk wijzigingen aan te brengen door onderstaand formulier in te vullen en aan school te geven.