Missie

De Kameleon heeft de ambitie om uitstekend onderwijs te realiseren dat op maat, toekomst- en oplossingsgericht is, uitgaat van diversiteit en wordt gegeven vanuit de passie voor het kind.

Visie

Deze ambitie realiseert het team door uitdagend, ondersteunend en kansrijk onderwijs te bieden dat uitgaat van het talent van ieder kind en door het kind als mede-eigenaar van zijn leerproces te beschouwen.

Motto en kernwaarden

             Samen verder komen
In het motto staan de beginletters van de kernwaarden van de school, namelijk vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid.
De kernwaarden vormen het uitgangspunt van het onderwijs op De Kameleon.
Vertrouwen is de basiswaarde. Het staat voor het vertrouwen van het team in het streven van kinderen naar ontwikkeling.
De kinderen worden uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en om kritisch democratische burgers te zijn waarbij het kind autonomie en kritisch denken combineert met sociale betrokkenheid:
‘Zorg goed voor jezelf, voor de ander en voor je omgeving.’
Hier liggen de kernwaarden verantwoordelijkheid en verbondenheid aan ten grondslag.
Het onderwijs op De Kameleon kenmerkt zich door diepte, variatie en rijke ervaringsmogelijkheden in verbinding met situaties in en buiten de school.

Het team handelt vanuit de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid en draagt bij aan de vorming van de persoonlijkheid van het kind. Het kind krijgt de ruimte en verantwoordelijkheid om zich te vormen. Het team biedt het kind hierbij veiligheid en ondersteuning passend bij zijn behoeften en talenten.

Visie op burgerschapsvorming

De Kameleon wil bevorderen dat leerlingen zich ontwikkelen tot kritisch-democratische burgers. Hierbij gaat het om participeren in de maatschappij, autonoom kunnen zijn gecombineerd met sociale betrokkenheid en een kritische houding.

Handelend vanuit de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid legt De Kameleon de focus op de volgende doeldomeinen en integreert burgerschapsvorming in haar onderwijscurriculum:

 • Kwalificatie: focus op kennis en vaardigheden die kinderen kwalificeren voor participatie aan de samenleving.
 • Socialisatie: focus op normen, waarden, cultuur en tradities met als doel sociaal en ecologisch bewustzijn te ontwikkelen.
 • Identiteitsontwikkeling: focus op het geven van ruimte aan het kind om de persoonlijkheid te vormen.

Om bovenstaande doelen te bereiken staan er gedurende het schooljaar diverse lessen en activiteiten op het programma, zoals goede doelen, Kanjertrainingsgslessen, Internationaal Kinderfeest, debattoernooien, uitstapjes naar educatieve instellingen, lessen in wereldoriëntatie, activiteiten met en voor de buurtbewoners, activiteiten in de buurt, etc.

Huisregels

Handelend vanuit de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbondenheid werkt De Kameleon aan de basiswaarden van de democratische samenleving als vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, wederzijds respect, begrip en verdraagzaamheid.
Al deze waarden liggen ten grondslag aan de omgang met elkaar en aan het pedagogisch klimaat van de school. Deze waarden zijn voor de school niet onderhandelbaar en zijn geformuleerd in concrete gedrags- en omgangsregels.

Deze regels gelden voor leerlingen, ouders, personeel en iedereen die de school binnenstapt:
 • er wordt niet gepest, gediscrimineerd of gevochten;
 • kwetsend en grof (schunnig) taalgebruik is niet toegestaan;
 • het onderwijs wordt niet onderbroken of verstoord door grensoverschrijdend gedrag (onder grensoverschrijdend gedrag verstaat de school gedrag dat ten koste gaat van een ander);
 • er worden geen spullen van een ander vernield of zoekgemaakt; dat geldt ook voor eigendommen van de school en voor het schoolgebouw;
 • problemen worden op basis van gelijkwaardigheid, in dialoog en met respect voor elkaar aangepakt;
 • leerlingen, ouders en personeel dragen zorg voor een schoon en mooi schoolgebouw.
 De volgende regels gelden voor leerlingen en/of ouders:
 • het gebruik van mobiele telefoons en geluidsapparatuur is onder schooltijd niet toegestaan;
 • het is nadrukkelijk verboden om, zonder toestemming, foto’s, filmpjes en/of geluidopnames te maken van personeelsleden en/of (mede)leerlingen om deze al dan niet op internet te plaatsen;

Naast bovenstaande regels heeft de school ook een vijftal basisafspraken waar ze de leerlingen in onderlinge omgang met elkaar aan houdt. Deze regels staan centraal in de Kanjertraining en komen regelmatig in de lessen aan bod:

 • We vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig