Per 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs en daarmee de zorgplicht van kracht. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de wettelijke taak van het Passend Onderwijs, samen met die scholen uitvoert). In Rotterdam is dit PPO Rotterdam. Meer informatie is te vinden op de website http://www.pporotterdam.nl. of via: PPO Rotterdam, info@pporotterdam.nl, centrale locatie Zuid 010-3031400

Ondergrens van zorg
De school meent goede ontwikkelingskansen te kunnen bieden aan kinderen die zelfstandig kunnen leren en werken. Binnen het onderwijssysteem van de school wordt van de leerlingen verwacht dat zij de leerstof zelfstandig verwerken. Het leidt tot goede resultaten als leerlingen daarbij vanuit zichzelf gemotiveerd zijn, blijk geven van een mate van zelfdiscipline en zich verantwoordelijk voelen voor leerlingen en materiaal in de groep. Natuurlijk voldoen niet alle leerlingen aan deze optimale beschrijving. Elk kind heeft van tijd tot tijd hulp nodig om tot voldoende prestaties te komen.
Deze hulp is voornamelijk in de klas aanwezig door middel van de begeleiding en extra aandacht van de groepsleerkracht, afgestemd op het individuele kind. Daarnaast is extra hulp voorhanden voor leerlingen die op bepaalde leeronderdelen achterblijven, die moeite hebben met het verwerven van een zelfstandige werkhouding of die tijdelijk problemen in hun gedrag ondervinden. Hulp bestaat dan uit het geven van remedial teaching of het volgen van speciale programma’s zowel binnen als buiten de groep.
De wijk waarin de school staat is een zogenoemde doorstroomwijk met veel verhuizingen. Hierdoor stromen gedurende het schooljaar veel leerlingen in en uit. Dit gegeven heeft zijn weerslag op het onderwijsaanbod. Om deze reden vindt de school het onverantwoord leerlingen met ernstige (psychiatrische) gedragsproblemen of meervoudige handicaps op de school te plaatsen. Criterium daarbij is dat het functioneren van groep en leerkracht niet in het gedrang mogen komen.

Bij een aanmelding neemt de directeur in overleg met intern begeleiders een (voorlopige) beslissing over de plaatsbaarheid van de leerling. Bij leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, baseert de directeur haar beslissing op bovenstaand stuk en het Schoolondersteuningsprofiel (SOP)* van de school. Zij handelt daarbij volgens de voorgeschreven procedures van Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO Rotterdam) en maakt uiterlijk binnen 10 weken de definitieve plaatsing op eigen dan wel andere school bekend aan de ouders.

Downloaden (PDF, Onbekend)

Downloaden (PDF, Onbekend)