Vertrouwen
 

Meldcode

Meldcode Stappenplan

De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een

stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoeden van) huiselijk geweld,
kindermishandeling of verwaarlozing. De school is verplicht volgens deze code te
handelen. Meer informatie is te vinden op: www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl of op www.vooreenveiligthuis.nl

 

STAP 1: Breng signalen in kaart

 

De leerkracht brengt de signalen die zijn/haar zorg bevestigen of ontkrachten in kaart. De signalen en vervolgstappen worden objectief en feitelijk vastgelegd in het dossier.

 

STAP 2: Overleg met een deskundige collega of Veilig Thuis

 

De leerkracht overlegt met een deskundige collega om signalen te duiden. Zo nodig wordt Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond om advies gevraagd.

 

STAP 3: Praat met ouders of verzorgers

 

De zorgen worden zo snel mogelijk met de ouders/verzorgers van het kind besproken. Alleen als de veiligheid van het kind of het personeel in gevaar kan komen door een gesprek kan hiervan worden afgezien.

 

STAP 4: Weeg het geweld

 

Er wordt een inschatting gemaakt van de aard en de ernst van de situatie op basis van signalen, het overleg met een collega en het oudergesprek. Bij twijfel wordt advies aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond gevraagd.

 

STAP 5: Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig?

 

Als het kind voldoende beschermd kan worden met inzet van (vrijwillige) hulpverlening, wordt de noodzakelijke hulp georganiseerd. Als deze hulp niet georganiseerd kan worden, wordt een melding gedaan bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Als de situatie acuut of structureel onveilig is, wordt er direct een melding gemaakt bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.