Vertrouwen
 

Ouderbetrokkenheid

De Kameleon hecht veel belang aan regelmatig en goed contact met ouders. Dit contact draagt positief bij aan de leerprestaties, sociaal-emotionele ontwikkeling en een prettig schoolklimaat.

 

Medewerker educatief partnerschap

Mw. Herma van Boven is onze medewerker educatief partnerschap. Zij initieert en organiseert diverse activiteiten om de band tussen school en ouders te versterken. Voorbeelden hiervan zijn koffieochtenden, cursussen, voorlichtingsbijeenkomsten en educatieve ouder-kindactiviteiten. Deze activiteiten worden aangekondigd via de Parro-schoolapp.

 

De medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van een basisschool is een wettelijk verplicht orgaan dat bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. In de mr kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school. De mr adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken. Als school vinden wij de inbreng van de mr heel waardevol.

 

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt, bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen, bijvoorbeeld over de besteding van het geld of de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding. De MR heeft ook initiatiefrecht. Op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de school. De MR behandelt geen individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan.

De MR vergadert 6 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen. Neem dan contact op met de voorzitter van de MR, dhr. Ron van Neck: Ron@osbsdekameleon.nl

 

Leden van de MR:

Ouders

Jean Paul

Katarzyna

Melike

Suzy

 

Er komt plek in de MR voor de oudergeleding na de zomervakantie. Bent u geïnteresseerd? Mail dan naar ron@osbsdekameleon.nl

Personeel

Dhr. Ron van Neck (voorzitter)

Dhr. Sven Verberne

Mw. Jetske Steenstra

Mw. Nathalie Bouman

 

 

Ouderraad

De ouderraad (OR) is vooral betrokken bij het organiseren van allerlei extra activiteiten op school. Hierbij kunt u denken aan de schoolreis, het Sinterklaas- en Kerstfeest, het lenteontbijt, de sportdag, het Internationaal Kinderfeest en de schoolfotograaf. Hierdoor is de OR een belangrijke schakel tussen ouders en de school. De OR komt een aantal keer per schooljaar bij elkaar om activiteiten te plannen en te organiseren.

 

Op dit moment bestaat de OR uit een klein groepje enthousiaste ouders. Zij kunnen dringend nog wat nieuwe ouders die willen meedenken en -helpen, gebruiken. Lijkt het u leuk om mee te helpen bij het organiseren van activiteiten? Laat dit dan weten aan onze medewerker educatief partnerschap mw. Herma van Boven herma.vanboven@osbsdekameleon.nl of geef dit aan bij de leerkracht van uw kind.