Vertrouwen
 

Absentie en verlof

Schoolverzuim

  • Wanneer een leerling door ziekte of anderszins niet naar school kan komen, moeten de ouders voor 8.10 uur telefonisch de school informeren of  via de  Parro app aan de groepsleerkracht doorgeven. Gebeurt dit niet, dan wordt de leerling gemeld als ‘ongeoorloofd afwezig’.
  • Tegen ongeoorloofd verzuim wordt streng opgetreden. De school neemt snel contact op met de ouders. Wanneer een leerling langere tijd ongeoorloofd afwezig is, maakt de school hiervan een melding bij de leerplichtambtenaar.
  • Tegen regelmatig te laat komen wordt opgetreden. De school neemt contact op met de ouders. Bij herhaaldelijk te laat komen, maakt de school een melding bij de leerplichtambtenaar.

 

Verlof

Bij bijzondere omstandigheden moeten de ouders altijd van tevoren verlof aanvragen. De formulieren zijn bij de administratie verkrijgbaar en te downloaden via deze website (protocollen verlof formulieren). Bij het beoordelen van de verlofaanvragen houdt de school zich aan de richtlijnen van de leerplichtwet. Kinderen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig en mogen vanaf deze leeftijd niet zomaar thuis worden gehouden. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht en www.rotterdam.nl/leerplicht.

 

Vervanging bij ziekte van een leerkracht

Bij ziekte van een leerkracht is vervanging niet altijd mogelijk. In geval van ziekte worden de volgende maatregelen genomen:

  • De groep wordt met werk verdeeld over de andere groepen.
  • Een ambulante leerkracht neemt de groep over.

 

In principe worden leerlingen niet naar huis gestuurd, tenzij er meerdere zieke leerkrachten zijn of als er sprake is van bijzondere omstandigheden. De school neemt dan contact op met de ouders.