De school heeft zowel een ouderraad (OR) als een medezeggenschapsraad (MR).

De MR adviseert de leiding van de school en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Onderwerpen waar de MR instemmingsrecht heeft zijn onder andere het schoolplan en de personeelsformatie.

Medezeggenschap
De school heeft een medezeggenschapsraad (mr). In de mr kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meebeslissen over zaken die spelen op school. De mr adviseert over of geeft instemming aan het beleid van de school en denkt mee over actuele zaken. Als school vinden wij de inbreng van de mr heel waardevol.

Instemming of advies?
Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de mr ermee instemt, bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de mr om advies vragen, bijvoorbeeld over de besteding van het geld of de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding. De mr heeft ook initiatiefrecht. Op elk moment mag de mr zaken ter discussie stellen of ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de mr zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de school. De mr behandelt geen individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan.

Leden van de MR
De mr van De Kameleon bestaat op dit moment uit 9 leden, waarvan 5 personeelsleden en 4 ouders.

Personeel:

  • Karin Edel (voorzitter) leerkracht Schakelgroepen
  • Amy van Groningen leerkracht groep 7
  • Jody Bolier leerkracht groep 1
  • Sven Verberne leerkracht groep 5

Ouders:

  • Jean Paul Fafie
  • Katrina Sprzatcak
  • Andrea Takacs
  • Melike Onac
  • Susianie Aniceta

De mr vergadert 6 keer per jaar.

Contact
Wilt u meer weten over de mr, een agendapunt of een bepaald standpunt? Heeft u vragen over het beleid van de school? Heeft u een onderwerp dat de mr zou moeten bespreken? Neem dan contact op met de mr via mr@osbsdekameleon.nl.

Ouderraad
De OR is vooral betrokken bij het organiseren van allerlei extra activiteiten op school. Hierbij kunt u denken aan de schoolreis, het Sinterklaas- en Kerstfeest, de Paasviering, de Fancy Fair, de sportdag, het Internationaal Kinderfeest en de schoolfotograaf. Hierdoor is de OR een belangrijke schakel tussen ouders en de school.

Op dit moment bestaat de OR uit een klein groepje enthousiaste ouders. Zij kunnen dringend nog wat nieuwe ouders, die willen meedenken en -helpen, gebruiken. Belangstellenden kunnen één van de OR-leden aanspreken of het de leerkracht van hun kind laten weten. De OR leden stellen zich onderaan deze pagina even persoonlijk voor.

Vergaderingen van de OR en MR zijn openbaar.