Vertrouwen
 

Passend Onderwijs

De Kameleon heeft de wettelijke taak om uitvoering te geven aan de wet Passend onderwijs.

Alle scholen binnen de stichting (Stichting BOOR) zijn met elkaar verantwoordelijk om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden (zorgplicht). De Kameleon heeft de basisondersteuning op orde en voldoet aan de criteria die door de Rotterdamse schoolbesturen in het kader van passend onderwijs zijn vastgesteld. In het zorgbeleidsplan, het schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids staat beschreven hoe De Kameleon aan dit wettelijke kader voldoet, wat zij onder extra ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel en de schoolgids worden jaarlijks bijgesteld en met instemming van de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

 

Voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben, wordt zoveel mogelijk binnen de onderwijsplannen of in een ontwikkelingsperspectief vastgelegd hoe het onderwijsaanbod, de ondersteuning en/of begeleiding wordt afgestemd. Wij proberen de afstemming zoveel mogelijk te doen binnen de grenzen van het groepsdoorbroken werken, inzet van co-teachers en de maatwerkleerkrachten. Dit vanwege de grote groep neven- en zij-instromers op onze school. De ontwikkeling van de leerlingen die deze extra zorg nodig hebben, wordt periodiek geëvalueerd om het gewenste effect te meten en tijdige bijstellingen te doen.

 

De schakelklassen voor nieuwkomers werken met ontwikkelingsperspectieven voor alle leerlingen en nemen de extra ondersteuning die leerlingen nodig hebben hierin op. De ontwikkelingsperspectieven van deze leerlingen worden in overleg met de intern begeleider periodiek geëvalueerd en bijgesteld.

 

Download het schoolondersteuningprofiel (SOP)